Odhad ceny nehnuteľnosti - dedičské konanie

26.11.2021

Žiaľ, každý sa s tým stretne...

Život prináša aj ťažké situácie, úmrtie príbuzného nevynímajúc... tu je zopár rád, ako bude prebiehať proces dedenia majetku, nehnuteľnosti nevynímajúc...

Ako prebieha PROCES DEDENIA?

V prvom rade, matrika oznámi úmrtie súdu, ktorý následne poverí súdneho komisára (notára) na VYSPORIADANIE DEDIČSTVA. V prvom kroku notár zisťuje, či poručiteľ zanechal platný závet, alebo bude dedičstvo riešené zo zákona.

Platný závet má vždy prednosť pred dedením zo zákona. Notár zisťuje tiež okruh dedičov, zanechané aktíva aj pasíva.

Odhad hodnoty dedenej nehnuteľnosti pre dedičské konanie vám môže vyhotoviť realitná kancelária.

Pojednávanie vedie pridelený notár za prítomnosti dedičov, alebo ich právnych zástupcov. Dedičské konanie končí uzavretím dedičskej dohody. Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi, prejedná dedičstvo súd a ten potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

realitná kancelária Nové Mesto nad Váhom
realitná kancelária Nové Mesto nad Váhom

V akom poradí sa dedí zo zákona?

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel/ka, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (t.j. vnuci poručiteľa). Ak nededia ani tieto deti, alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.

Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel/ka, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel/ka však vždy najmenej polovicu dedičstva.

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť, alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Aké poplatky budete platiť  pri dedičskom konaní ?

Štandardne sa platia dva poplatky - poplatok notárovi za prejednanie dedičstva a súdny poplatok.

Poplatok notárovi sa odvíja od výšky dedičstva :

Z prvých 3.330,- € ............ 2%

Z presahujúcej hodnoty do 16.500,- € ............ 1%

Z presahujúcej hodnoty do 33.100,- € ............ 0,7%

Z presahujúcej hodnoty do 99.500,- € ............ 0,4%

Z presahujúcej hodnoty do 663.800,- € ............ 0,2%

Suma nad 663.800,- € sa do základu nezapočíta. Minimálna sadzba je 23,- €.

K sume sa pripočítajú hotové výdavky notára a DPH. Pokiaľ je dedičov viac, poplatok platí každý v závislosti od pomeru dedeného majetku.

Súdny poplatok za prejednanie dedičstva sa tiež odvíja od hodnoty dedičstva:

Do sumy 3.319,- € .......... 6,5 €

Do sumy 9.958,- € .......... 16,5 €

Nad uvedenú sumu ....... 0,2% , maximálne však 165,50 €

Poplatok platia dedičia spoločne a nerozdielne, t.j. : uhradením poplatku jedným z dedičov povinnosť ostatných dedičov zaplatiť súdny poplatok zaniká.

Akékoľvek otázky vo veci procesu pri dedení nehnuteľnosti Vám radi zodpovieme.

Miroslav Švehla, majiteľ RK RE/MAX NaMax

Zdroje: www.ficek.sk , www.pravny-poradca.sk