Zmena v katastrálnom zákone platná od 01.10.2018

21.09.2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19.06.2018 novelu katastrálneho zákona- zákon č. 212/2018 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť dňa 01.10.2018. Nová zákonná úprava sa pokúsila riešiť problémy praxe. Dôvodom prijatia novely bolo zohľadnenie aktuálnych procesov v oblasti elektronizácie katastra nehnuteľností, naplnenie požiadavky zrýchlenia a skvalitnenia registrácie nehnuteľností, zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností. Novelou sa zároveň rozširuje okruh prípadov, kedy bude môcť okresný úrad opraviť chyby v katastrálnom operáte. Priblížime si niekoľko zmien.

V prvom rade prichádza k centralizácii katastra, ktorý bude spravovať Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR), a to namiesto doterajšej decentralizácie so spravovaním katastra okresnými úradmi vo svojej územnej pôsobnosti.

Iná oprávnená osoba: Zákon v §3a presne definuje, o ktoré osoby sa jedná (napr. záložný veriteľ, nájomca, správca štátu, a i.). Doteraz táto definícia nebola presne určená.

Náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania: Novela spresňuje a dopĺňa viacero náležitostí návrhu na začatie katastrálneho konania - návrhu na vklad do katastra nehnuteľností:

  • Identifikačné údaje navrhovateľa: Oproti predošlému obdobiu bude potrebné v návrhu uviesť aj dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby; v prípade cudzinca aj iný identifikátor, napr. číslo pasu (iným identifikátorom teda nemusí byť len ekvivalent rodného čísla) a tiež aj adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, napr. ak sa účastníci konania zdržiavajú v zahraničí.
  • Uvedenie predmetu návrhu: Navrhovateľ musí aj uviesť, čoho sa domáha, nakoľko okresné úrady v minulosti často nevedeli z obsahu návrhu túto skutočnosť posúdiť.

  • Označenie nehnuteľností: Nehnuteľnosť musí byť v návrhu označená údajmi uvedenými v §42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona, t. j. údajmi o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku s uvedením, či ide o parcelu registra "C" alebo "E", druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba
    postavená, čísle bytu alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Podľa doterajšej právnej úpravy nebolo v návrhu na vklad potrebné nehnuteľnosť žiadnym spôsobom identifikovať - postačovalo odkázať na právny úkon (zmluvu), ktorý sa predmetnej nehnuteľnosti a jej prevodu týkal.
  • Označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku: Údaj sa uvádza v prípade, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb.
  • Označenie príloh: Novela zákona výslovne požaduje, aby prílohy boli
    označené.
  • Žiadosť o zaslanie oznámenia elektronicky: Navrhovateľ môže požiadať o oznámenie vykonania záznamu, poznámky alebo o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty. V takom prípade, ak sa oznámi vykonanie zápisu alebo prešetrenie zmien údajov katastra elektronicky, papierovo sa už nebude oznamovať.

Nové prílohy k návrhu na vklad:

V prípade akciovej spoločnosti (ak spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania), bude novou prílohou čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa §59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú. Na ostatné obchodné spoločnosti sa uvedené ustanovenie vzťahovať nebude.

Údaj o cene nehnuteľností:

V zmysle upraveného §7 bude kataster obsahovať aj údaj o cenách nehnuteľností. Tie sa budú evidovať až od 01.10.2018, spätne sa nebude cena zisťovať. Cena nehnuteľností nebude zverejnená na internetovom portáli a bude poskytovaná iba určitým subjektom - na požiadanie vlastníkovi a na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov aj štátnym orgánom, Národnej banke Slovenska, súdu, prokuratúre, Policajnému zboru, notárovi, súdnemu exekútorovi, daňovému úradu, správcovi konkurznej podstaty, znalcovi z odboru stavebníctvo - odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, znalcovi z odboru poľnohospodárstvo - odvetvie odhad poľnohospodárskej pôdy, znalcovi z odboru lesníctvo - odvetvie odhad hodnoty lesov a osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy. Reálna hodnota nehnuteľností sa doteraz dala zistiť len prácne zo zmlúv uložených v zbierke listín.

Geometrický plán:

Novela zároveň vypúšťa pôvodné znenie §30 ods. 4 písm. c) katastrálneho zákona, podľa ktorého je potrebné priložiť k návrhu na vklad geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku. V návrhu na vklad sa teda bude uvádzať iba číslo úradného overenia geometrického plánu. Geometrický plán bude nutné predložiť len v prípade, ak úradné overenie prebehlo pred účinnosťou novely.

Vypúšťa sa možnosť opravy zmluvy doložkou v zmluve. Oprava sa bude môcť vykonať len dodatkom zmluvy. V prípade rozporu údajov v zmluve, verejnej listine alebo inej listine s údajmi referenčného registra, ak nie je pochybnosť o totožnosti osoby, ktorej údaje sa majú zapísať do katastra zápis bude vykonaný s údajmi podľa príslušného registra. Tým by sa mali odstrániť zbytočné predlžovania konaní pre nesúlad zapísaných adries s novými adresami trvalého pobytu, alebo preklepov pri údajoch o konkrétnej osobe.

Skracujú sa dve lehoty: na výmaz záložného práva, ktoré už nebude trvať 60 dní, ale len 5 pracovných dní a lehota na záznam pri použití elektronického formulára na 30 dní ( druhá možnosť bude však až od 1.10.2019).

Pri zmenách osobných údajov, ako zmene priezviska, trvalého pobytu, sídla a pod., bude možné aktualizáciu údajov katastra vykonať automatizovaným spôsobom na základe údajov z iných referenčných registrov. Nebude tak zrejme potrebné všetky zmeny katastru nahlasovať.

Významným doplnením zákona je povinnosť obcí zapisovať priamo do informačného systému katastra po kolaudácii rodinných a bytových domov úžitkovú plochu rodinného domu alebo podlahovú plochu bytu, počet izieb rodinného domu alebo bytu, počet podlaží rodinného domu alebo bytového domu, údaje o konštrukcii rodinného domu alebo bytového domu a o dátume kolaudácie rodinného domu alebo bytového domu. Aj zmeny v týchto údajoch budú obce do systému povinné zadávať. Na prípravu a účinnosť tejto časti majú rok, pretože povinnosť bude platiť až od 01.10.2019. Zapísať bude následne povinné aj stavby skolaudované od 01.01.2014, a to v lehote do 30.09.2020.

Úrady tiež budú môcť občanom vyhotoviť súpis nehnuteľností, ktoré vlastnia v rámci celej SR. Takýto výpis uľahčí vlastníkom spravovanie ich majetku. Doteraz museli samostatne žiadať o všetky listy vlastníctva.

Doteraz (pôvodný §6 ods. 2) bolo nejasné, ktoré inžinierske a drobné stavby možno do katastra zapísať. Podľa novej úpravy sa budú môcť do katastra zapísať len stavby ohraničené obvodovými múrmi a strešnou konštrukciou. Na jednej strane sa teda odstránila právna neistota pri určovaní toho, čo do katastra patrí a čo nie, no na druhej strane sa vlastníkom niektorých stavieb (cesty, pristávacie dráhy, parkoviská) obmedzilo ich vlastnícke právo, keďže bez zápisu v katastri nehnuteľnosť nemožno predávať.

Prínosom novely je, že zakotvila povinnosť oznamovať účastníkom konania aj opravy vykonané na základe protokolu, čo doteraz v zákone chýbalo a občania sa o oprave nemuseli dozvedieť.

Ako vidíte, zmien nie je málo a to tu nie sú zďaleka uvedené všetky...

Tak, ako skoro všetky prijímané zákony, prináša podľa odbornej verejnosti aj tento rozporuplné pocity. Snaha centralizovať kataster, nevyhnutná pre OPIS a z neho vyplývajúcu potrebu zmeny, novelu umožnila. Neboli ňou však ani vyriešené všetky problémy, ktoré trápia rezort, ani tie, ktoré trápia verejnosť, ktorá služby katastra využíva. Neboli ani odstránené všetky nedostatky už starého, dlhodobo novelami látaného zákona a ani nové ustanovenia neprinášajú len pozitívne veci. Pocit z tejto novely tak ostáva rozporuplný.

Zdroj: internet

Stanislava Zamcová, +421 908 593 283, stanislava.zamcova@re-max.sk