Toto všetko môže znížiť hodnotu Vášho pozemku!

10.05.2019

Možnosti využitia pozemku nie sú neobmedzené - výrazne Vás môžu limitovať napríklad OCHRANNÉ PÁSMA. Na čo si dávať pozor pri kúpe pozemku na výstavbu z tohoto hľadiska? Pre jednoduchšiu orientáciu uvádzame ucelený prehľad jednotlivých pásiem.

Ochranné pásma elektrických vedení

Ochranné pásma elektrických vedení upravuje §43 zákona 251 Z.z., podľa ktorého je to priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

Nadzemné vedenie

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je:

a) pri napätí od 1 kV do 35 kV vrátane:

  1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,

  2. pre vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2m,

  3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
c) pri napätí od 110 kV do 220 kV vrátane 20 m,
d) pri napätí od 220 kV do 400 kV vrátane 25 m,
e) pri napätí nad 400 kV 35 m.

Ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m od krajného vodiča na každú stranu.

Podzemné vedenie

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky,
b) 3 m pri napätí nad 110 kV.


Ochranné pásmo pohrebiska

V zmysle § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve "Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom."

Na základe tohto ustanovenia zákona nie je možné v súčasnosti vydávať povolenia na výstavbu v ochrannom pásem pohrebiska. Rovnaké obmedzenie platí aj pre krematória podľa § 10 ods. 2 zákona, ktoré znie:

"Ochranné pásmo krematória je 100 m od hranice pozemku krematória; v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom."

Pokiaľ však ide o rodinné domy, ktoré sú už postavené, tak tieto domy mohli byť postavené pred účinnosťou tohto zákona. Nový zákon z roku 2010 v prechodných ustanoveniach rieši aj túto skutočnosť a to v §36 ods. 3 a 4 zákona:

"(3) V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované.(4) V ochrannom pásme krematória 100 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 100 m od krematória pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované."

Pri schvaľovaní nových územných plánov stavebné úrady už musia postupovať v súlade so zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v platnom znení a nemôžu povoľovať a ani umiestňovať budovy v tomto ochrannom pásme, pretože by došlo k porušeniu zákona a rozhodnutie stavebného úradu musí byť vydané v súlade so zákonmi a s inými právnymi predpismi a musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti, t.j. rozhodnutie správneho orgánu musí byť vydané v súlade s hmotno-právnymi, ako aj procesno-právnymi predpismi.


Ochranné pásma dopravných systémov

Cestné ochranné pásma

Slúžia na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií mimo územia zastavaného, alebo určeného na súvislé zastavanie. Pre jednotlivé druhy komunikácií určuje šírku ochranných pásiem Vyhláška č. 35/1984 Zb. v §15 nasledovne:

 • 100 m od osi vozovky priľahlého jazdného pásu diaľnice a cesty budovanej ako rýchlostná komunikácia,
 • 50 m od osi vozovky cesty I. triedy,

 • 25 m od osi vozovky cesty II. triedy,

 • 20 m od osi vozovky cesty III. triedy,

 • 15 m od osi vozovky miestnej komunikácie,


Železničné ochranné pásma

Slúžia na ochranu dráhy a na ochranu prevádzky na dráhe v zmysle zákona
o dráhach č. 164/1996 Zb. Sú vymedzené priestorom po obidvoch stranách dráhy nasledovne:

 • 60 m od osi krajnej koľaje pri celoštátnej a regionálnej dráhe
 • 30 m od osi krajnej koľaje pri vlečkách (mimo uzavretého priestoru)

Ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry

Ochranné pásma vodohospodárskych vedení a zariadení

Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany :

 • 1,5 m na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
 • 2,5 m pri priemere nad 500 mm.


Ochranné pásma plynárenských zariadení

Na ochranu plynárenských zariadení sa zriaďujú podľa §27 energetického zákona ochranné pásma. Ich rozsah je stanovený podľa priemeru potrubia v nasledujúcich vzdialenostiach, meraných obojstranne od osi plynovodu alebo od pôdorysu iného plynárenského zariadenia:

 • 4 - 50 m pre plynovody a prípojky s DN menším ako 200 mm až nad 700 mm,
 • 1 m pre NTL a STL plynovody a prípojky, ktorými sa rozvádzajú plyny v zastavanom území obce,

 • 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, zásobníky propán - butánu a pod.).

Na zamedzenie alebo zmiernenie účinkov prípadných porúch alebo havárií plynárenských zariadení a na ochranu života, zdravia osôb a majetku sú určené bezpečnostné pásma. Ich rozsah je podľa § 28 energetického zákona podľa tlaku a dimenzie potrubia určený vzdialenosťou, meranou na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia takto:

 • 10 m pri STL plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území,
 • 20 - 200 m pri VTL plynovodoch a prípojkách s DN menším ako 150 mm až nad 500 mm,

 • 50 m pri plniarňach a stáčiarňach propanu a propan - butánu,

 • pri NTL STL plynovodoch a prípojkách v mestách a súvislej zástavbe obcí sa bezpečnostné pásma určia v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa plynu.


Ochranné pásma tepelných zariadení

Na ochranu sústavy tepelných zariadení sa zriaďujú ochranné pásma podľa §37 energetického zákona vo vzdialenosti, meranej obojstranne:

 • u primárnych a sekundárnych rozvodov tepla ,
 • v zastavanom území na každú stranu 1 m,

 • mimo zastavaného územia na jednu stranu 3 m a na druhú stranu 1 m podľa určenia držiteľa licencie,

 • u odovzdávacích staníc tepla 3 m od oplotenej alebo obmurovanej hranice objektu stanice.


Ochranné pásma produktovodov

Ochranné pásma u produktovodov sú určené podľa druhu dopravovaného média a kategórie diaľkovodu v prislúchajúcich technických normách ako bezpečnostné vzdialenosti, merané od osi produktovodu na obe strany. STN 650204 Diaľkovody horľavých kvapalín špecifikuje bezpečnostnú vzdialenosť v rozsahu:

 • 100 - 300 m obojstranne od objektov skupiny A,B,C (v nich sú o i. sídelné útvary miest a obcí),
 • 20 - 100 m obojstranne od objektov skupiny D a E (osamele stojace a nekategorizované objekty).

STN 650208 Diaľkovody horľavých skvapalnených uhľovodíkových plynov špecifikuje bezpečnostnú vzdialenosť v rozsahu:

 • 200 m obojstranne pre objekty skupiny A (medzi ne patria aj sídelné útvary miest a obcí),
 • 50 - 100 m obojstranne pre objekty skupiny B, C, D.

Ochranné pásma telekomunikácií

Na ochranu telekomunikačných vedení (kábelových) sa podľa zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zriaďuje ochranné pásmo v šírke 1,5 m od jeho osi obojstranne. Na ochranu proti rušeniu prevádzky rádiokomunikačných zariadení sa určujú kruhové a smerové ochranné pásma. Rozsah týchto pásiem sa stanovuje individuálne výpočtom a potvrdzuje v územnom konaní. Kruhové ochranné pásmo môže byť vymedzené kružnicou s polomerom až 500 m.


Ochranné pásma vodných stavieb

Na ochranu vodných stavieb podľa zákona č.184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) môže podľa §51, ods.2 orgán štátnej vodnej správy určiť pásmo ochrany vodnej stavby (ak nejde o verejný vodovod alebo kanalizáciu).
Ochrana vodných tokov a zariadení na nich je zabezpečená režimom v tzv.
pobrežných pozemkoch. Podľa § 45, ods.2 vodného zákona sú pobrežnými
pozemkami:

 • pozemky do 10 m od brehovej čiary pri vodohospodársky významnom vodnom toku,
 • do 5 m od brehovej čiary pri drobných tokoch,

 • pri ochrannej hrádzi do 10 m od vzdušnej päty hrádze.


Ochranné pásmo lesa

Ochranné pásmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na udelenie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, § 10 zo zákona č. 326/2005 Z.z.


Miroslav Švehla, majiteľ kancelárie, +421 908 513 793, miroslav.svehla@re-max.sk

Použité zdroje: www.uzemneplany.skwww.ficek.sk